WITAMY

Fundacja EDUKACJA DLA NAS realizuje projekty z zakresu: edukacji j─?zykowej, edukacji europejskiej, edukacji finansowej oraz edukacji globalnej.

AKTUALNO??CI

W listopadzie br. Fundacja zorganizowa??a warsztaty "Ró??ni i równi" dla nauczycieli szkó?? ponadpodstawowych z O??arowa Mazowieckiego wspó??finansowane ze ??rodków programu polskiej wspó??pracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

WSP???üPRACA

Fundacja zaprasza do wspó??pracy organizacje pozarz─?dowe oraz firmy zainteresowane realizacj─? projektów non profit oraz projektów komercyjnych.

KONTAKT

 

601 391 177

600 938 369

biuro@edukacjadlanas.pl

 
 Powered by: www.cdx.pl