WITAMY

Fundacja EDUKACJA DLA NAS realizuje projekty z zakresu: edukacji jÄ?zykowej, edukacji europejskiej, edukacji finansowej oraz edukacji globalnej.

AKTUALNO?CI

W listopadzie br. Fundacja zorganizowa?a warsztaty "Ró??ni i równi" dla nauczycieli szkó? ponadpodstawowych z O?arowa Mazowieckiego wspó?finansowane ze ?rodków programu polskiej wspópracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

WSPÓ?PRACA

Fundacja zaprasza do wspó??pracy organizacje pozarz??dowe oraz firmy zainteresowane realizacj? projektów non profit oraz projektów komercyjnych.

KONTAKT

 

601 391 177

600 938 369

biuro@edukacjadlanas.pl

 
 Powered by: www.cdx.pl